جشنواره استانی مصباح الهدی

زمان: ساعت 12 الی 15

زمان: ساعت 15 الی 17

زمان: ساعت 17 الی 19

دبیرخانه جشنواره استانی مصباح الهدی – شهرستان زرند

طراحی و اجرا توسط موسسه رویش مهر جوانان زراوند