فقط بهمون بگو کی هستی که آزمون رو شرکت کنی!

این یک آزمون زمان دار است. به شما 1800 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

1800
0%

123

درست! غلط !

32435

esrhfghd

درست! غلط !

fghfgh

ikjuhik,jh

درست! غلط !

k,jhk