مسابقه کتابخوانی سلطان هور

خوانندگان محترم کتاب سلطان هور!

با افتخار به محضر شهیدی سلام می دهیم که خالصانه جان شیرین را در طبق اخلاص نهاد و جانانه با نفس خویش جنگید تا بر دشمن بیرونی نیز غلبه کند. سرگذشت شهیدی را می خوانیم که ناظر است و شرح حماسه ی او ما را به مرز بی نهایت ایثار مهمان می کند. پاسخ به این چند پرسش، نه به منظور شرکت در مسابقه و دغدغه ی کسب امتیاز است، بلکه سهیم شدن در لحظات بی نظیر معنوی جبهه و تماشای شگفتی های مرام شهداست. با وضو کتاب را می خوانیم و بر شهید هور العظیم درود می فرستیم و از ایشان مدد می خواهیم تا به درک و کشف حقایق آن دوران تاریخ ساز موفق شویم. یاعلی!